25.10.07

நிலா மொழி கற்க வாங்க







படு பகீரத முயற்சிக்குப் பின் நிலா மொழி எழுத்து வடிவில்





கூகா-- கொடுக்கமாட்டேன்


குகூ --- கொடு


சு(ய்)யும்-- சுடும்


பெப்பு --செருப்பு


போப்பு-- சோப்


கா(க்)கு-- காசு


கோ(ன்)னு- போன்


பிச்சாச்சி,பிஜ்ஜாட்-- பிஸ்கட்


மும்மோட்டு-- ரிமோட்


மொம்மை--பொம்மை


எயிய போயா-- வெளில போலாம்

சூக்கி ---- தூக்கி

ஆப்பு ---- சாப்பாடு

மம்மு--- பால்

நானா---வேண்டாம்

முய்யி-- முடி

தைக்கால்-- சைக்கிள்

பாப்பாவு--பாப்பாவுடையது

அப்பாவு-- அப்பாவுடையது

மாமு-- மாடு

பப்பா--டப்பா

தானி---சாமி

(தொடரும்)


இதை விக்கிபீடியால சேத்துப்பாங்களா?







8.10.07

நிலா தி பாஸ் "மொட்ட பாஸ்"







7.10.07

சிங்கத்த சாச்சுப்புட்டாங்க...








எப்படி இருந்த என்ன இப்படி ஆக்கிபுட்டாங்க

Template Designed by Douglas Bowman - Updated to Beta by: Blogger Team
Modified for 3-Column Layout by Hoctro